Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Yên Thọ - huyện Như Thanh - Thanh Hóa

KẾ HOẠCH Kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn xã Yên Thọ năm 2023

Đăng lúc: 10:57:54 25/04/2023 (GMT+7)
100%
Print

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CANT ngày 27/2/2023 của Công an huyện Như Thanh về việc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn huyện năm 2023. Công an xã Yên Thọ ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn xã Yên Thọ năm 2023, như sau:

 

CÔNG AN HUYỆN NHƯ THANH CÔNG AN XÃ YÊN THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/KH-CAYT

Yên Thọ, ngày 03 tháng 03 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn xã Yên Thọ năm 2023

 
 
 


          Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CANT ngày 27/2/2023 của Công an huyện Như Thanh về việc kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn huyện năm 2023. Công an xã Yên Thọ ban hành kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn xã Yên Thọ năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC và CNCH đối với các cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, rừng, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC, kết hợp lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC, phòng nổ và CNCH cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; qua đó có các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản và làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

2. Kiểm tra, tổng hợp đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý; qua kiểm tra, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, kiến nghị người đứng đầu cơ sở và người dân khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót về PCCC; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Triển khai việc ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH đến đối tượng kiểm tra.

3. Công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH phải được thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục do Chính phủ, Bộ Công an quy định. Việc tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phải bám sát với đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của từng đối tượng kiểm tra, từng khu vực để tập trung đánh giá và đưa ra các giải pháp, yêu cầu về PCCC cụ thể theo quy định của pháp luật để người đứng đầu cơ sở tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định về PCCC thì tiến hành xử lý hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH KIỂM TRA

- Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 06/2022/TT-BCA ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân;

- Công văn số 1720/C66-P4 ngày 04/6/2018 của C07 - Bộ Công an về việc hướng dẫn danh mục chuyên đề, chuyên ngành trong công tác PCCC và CNCH.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng kiểm tra

Các cơ sở do UNBD xã quản lý theo quy định tại Phụ Lục III ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

2. Nội dung kiểm tra

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 136/2000/NĐ-CP ngày

24/11/2020 của Chính phủ và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung sau:

- Điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các biện pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn quy định tại Điều 8 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ;

3. Chế độ kiểm tra.

3.1. Kiểm tra định kỳ.

a. Đối với các cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông cơ giới, hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

Kiểm tra một năm một lần trong quá trình thi công đối với công trình xây dựng thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

b. Đối với rừng:

Thực hiện công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

3.2. Kiểm tra đột xuất.

Tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2000/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC khi có dấu hiệu vi phạm điều kiện quy định tại Điều 41 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hoặc lợi dụng hoạt động PCCC để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị xử lý.

4. Trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra:

- Trình tự, thủ tục kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Điều 10, Điều 11 Thông tư số 141/2020/TT-BCA.

- Thời gian kiểm tra: Từ 01/3/2023 đến 15/11/2023.

- Chế độ thông tin báo cáo:

- Giai đoạn 1: Trước ngày 15/6/2023;

- Giai đoạn 2: Trước ngày 15/11/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồng chí Đại úy Lê Xuân Hùng – Phó trưởng Công an xã

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị trên địa bàn toàn xã, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Công an huyện.

- Căn cứ kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo kiểm tra về PCCC và CNCH của Trưởng Công an huyện, chủ động tham mưu cho C ban hành kế hoạch chủ tịch UBND xã kiểm tra định kỳ, đột xuất và thành lập Đoàn kiểm tra hoặc phân công cán bộ trực tiếp tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở theo phân cấp quản lý.

- Phối hợp cán bộ phụ trách địa bàn của Hạt kiểm lâm huyện Như Thanh, Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh tiến hành kiểm tra an toàn PCCCR 06 tháng hoặc 01 năm đối với rừng có nguy cơ xảy ra cháy lớn và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm cháy hoặc vi phạm quy định về PCCC rừng hoặc khi có yêu cầu bảo vệ đặc biệt.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông lấy tin, bài, xây dựng phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng file tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cơ sở.

2. Đồng chí Đại úy Nguyễn Bá Quyền – Công an viên chính quy

Tham mưu cho UBND cấp xã: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC và CNCH năm 2023 (báo cáo về Công an huyện qua Đội CSQLHC về TTXH trước ngày 05/3/2023), tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC định kỳ một năm một lần; kiểm tra đột xuất đối với các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2000/NĐ-CP hoặc vi phạm quy định an toàn về PCCC mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.

Nhận được kế hoạch này yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nội dung, thời gian theo yêu cầu. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Trưởng Công an xã để được hướng dẫn kịp thời.

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng CA huyện;

- Đ/c Phó TCAH phụ trách;

- Đội Cảnh sát QLHC về TTXH;

- Thường trực ĐU, HĐND, UBND xã;

- MTTQ, các đoàn thể;

- 11 thôn, 04 trường, trạm y tế;

- CBCS trong đơn vị;

- Lưu: CAX.

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

 

 

 

 

 

Thiếu tá Lê Việt Hùng

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Thư viện audio
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
178249